Metropolian TKI-toimintaa profiloidaan osallistumista mahdollistavaan yhteistoimintaan eli osallistuvaan TKI-kumppanuuteen

Metropoliassa kehitetään uudenlaista toimintakulttuuria TKI-profiiliin kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Hytke-hanke (Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä) sai tähän rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2021-2023. Hytke-hankkeessa rakennetaan osallistuvaa TKI-kumppanuutta Metropoliaan ja sen verkostoissa hyödynnettäväksi.

Projektipäällikkö Nea Vänskä, mitä on osallistuva TKI-kumppanuus?

Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa on kyse siitä, että tutkijoiden lisäksi tutkimusaiheeseen liittyvät muut toimijat, kuten kokemusasiantuntijat, opiskelijat, opettajat, kehittäjät, päättäjät – kenelle aihe on kiinnostava – ovat kumppaneina mukana ​tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa. Tätä tutkimuskulttuurin muutosta kuvaa se,  että  tutkimus toteutuu yhdessä toimijoiden kanssa (with) tai heidän toimestaan (by) eikä heille (to), heistä (about) tai heitä varten (for). 

Mitä hyötyä osallistuvasta TKI-kumppanuudesta on?

Kun pyritään ratkomaan monimutkaisia ongelmia tai tutkimaan ihmisten arjessa merkityksellisiä asioita, niin ei riitä, että asioita tarkastelevat ja kehittelevät vain tutkijat. Kaikilla ihmisillä on arvokasta asiantuntijuutta ja kokemusta siitä, mitkä asiat ovat arjessa tärkeitä tai mitkä asiat vaativat kehittämistä tai tutkimista. Asiantuntijuutta tulee yhdistellä moninäkökulmaisesti, jotta TKI-toiminnan merkityksellisyys ja hyödyllisyys arjessa vahvistuu.

Osallistuva TKI-kumppanuus auttaa tutkimustiedon ja käytännön välisen kuilun ylittämistä, kun osaamisen jakaminen, yhdessä oppiminen ja tieto rakentuu arkeen kiinnittyneenä ja käytäntöön sovellettuna. Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa toiminnan eettinen kestävyys, merkityksellisyys ja vaikuttavuus vahvistuvat. Siksi yhä enemmän myös rahoittajat edellyttävät tällaista moninäkökulmaisuutta ja kumppanuusperustaista yhteistoimintaa TKI-toiminnassa.

Mitä muutosta yhteistoiminta tuo TKI-toimintaan?

Yhteistoiminnan rakentaminen kumppaneiden kanssa vaatii erityisesti huomion kiinnittämistä siihen, miten osallistumista mahdollistetaan yhdenvertaisesti ja miten päätöksiä tehdään yhdessä. Tähän kaivataan myös konkreettisia työkaluja.

Metropoliassa on paljon hyviä käytänteitä ja osaamista, joilla yhdenvertaista osallistumista TKI-toimintaan mahdollistetaan ja tutkimusta on tehty osallistuvan TKI-kumppanuuden hengessä. Tätä olemassa olevaa arvokasta osaamista ja hyviä käytänteitä tunnistettiin #HehkutaHyvää-kampanjassamme ja haastatteluin viime vuonna. Näistä tuloksista ilmestyy pian myös julkaisu. Nyt Hytke-hankkeessa olemme jatkaneet näiden hyvien käytänteiden pohjalta kuvaamaan, mitä uutta tarvitaan, jotta osallistuva TKI-kumppanuus toteutuu Metropolian ja verkostojen TKI-toiminnassa.

Nea Vänskä, kuinka osallistuvan TKI-kumppanuuden rakentaminen Metropoliassa on sujunut?

Hanke on nyt toiminut vähän yli vuoden ajan. Hanke kokoaa osaamista monialaisesti Metropoliasta ja yhteiskehittämiseen ovat osallistuneet aktiivisesti toimijoita eri puolilta. Suuri kiitos kaikille heille! 

Osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehystä on rakennettu sekä kirjallisuuden että muun aineistonkeruun pohjalta yhdessä metropolialaisten kumppaneiden kanssa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Demos Helsingin kanssa. Yhteiskehittämiseen on osallistunut asiantuntijoita eri osaamisalueilta haastatteluissa ja työpajoissa, joita on pidetty esimerkiksi eri innovaatiokeskittymille ja kehittäjäverkostoille.

Nyt olemme kuvanneet, mitä osallistuva TKI-kumppanuus on Metropoliassa, ja seuraavaksi etenemme tarkastelemaan, miten arvioidaan osallistuvan TKI-kumppanuuden vaikuttavuutta. Kehitämme myös Harri Hahkalan johdolla digitaalista ympäristöä, joka ratkoo miten toteutamme osallistuvaa TKI-kumppanuutta Metropolian TKI-verkostoissa teknologiaa hyödyntäen.

HYTKE-hankkeen asiantuntija Sara Väisänen, olet tehnyt videon osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta. Kerrotko lisää videosta?

Videolla kuvaan mitä on osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa. Olen toiminut kehittäjäkumppanina osallistuva tutkimuskumppanuus -mallin kehittämisessä REcoRDI-hankkeessa, jossa osallistuva tutkimuskumppanuus oli Metropolian kehittämisen kärki. Tuloksia hyödynnämme nyt Hytke-hankkeessa ja kehitämme osallistuvaa TKI-kumppanuutta laajemmassa konkteksissa.

Itseäni viehättää kovasti mallissa mahdollisuus osallistua yhdessä opiskelijoiden, opettajien, ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa tuottamaan ja hyödyntämään tutkittua tietoa. Tämä video on myös minun opinnäytetyöni ja olen niin iloinen, että se on nyt valmis ja kaikkien nähtävillä.

Osallistuva tutkimuskumppanuus -video Metropolian YouTube-kanavalla

Kurkkaa tuore julkaisu Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa (linkki Theseukseen). Julkaisu sisältää myös työpohjia, joiden avulla voit soveltaa mallia omassa tutkimus- kehittämis- ja innovaatioprojektissasi.

Tervetuloa tulevaisuustyöpajoihin 25.10.2022 kestävän hyvinvoinnin rakentamiseksi

Merkkaa jo kalenteriisi 25.10 tulevaisuustyöpajat Myllypuron kampuksella. Työpajoissa jaetaan hyviä käytänteitä, opitaan ja muotoillaan yhdessä osallistuvaa TKI-kumppanuutta. 

Tule keskustelemaan ja oppimaan osallistuvasta TKI-kumppanuudesta tai järjestämään oma työpajasi. Lisätietoja voi kysyä: Sari Helenius ja Jussi Linkola.


Uutinen julkaistiin alun perin Metropolia Ammattikorkeakoulun sisäisessä viestintäkanavassa Oma-intrassa.