Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite, Metropolia ja Hytke

Metropolia Ammattikorkeakoulu valittiin kesällä 2021 Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen (New European Bauhaus, NEB) kumppaniksi.

Uusi eurooppalainen Bauhaus tuo Euroopan vihreän kehityksen ohjelman elinympäristöihimme. Se antaa kaikille eurooppalaisille virikkeitä kuvitella ja rakentaa yhdessä kestävää ja osallistavaa tulevaisuutta, jossa rakennettu ympäristö on kaunis ja tuo hyvää oloa mielelle ja sielulle.

Katsaus aloitteeseen

Uusi eurooppalainen Bauhaus -nimi viittaa Saksassa vuonna 1919 perustettuun arkkitehtuuri- ja taideteollisuuskouluun, jonka keskeinen pyrkimys oli yhdistää rakennustaiteellinen kokonaissuunnittelu taiteeseen ja käsityöhön (Jyväskylän yliopisto 2010). Bauhaus oli suunnittelun suunnannäyttäjä, ja se vaikutti voimakkaasti eurooppalaiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun.

Nyt sata vuotta myöhemmin Uusi eurooppalainen Bauhaus pyrkii jatkamaan samaa henkeä esimerkiksi innovatiivisia materiaaleja tutkimalla. Tavoitteena ovat kestävästi tuotetut, luonnonmukaiset materiaalit ja valmistusprosessin vähähiilisyys (New European Bauhaus (pdf)). Aloitteen mukaan:

Kauneus tarkoittaa osallistavia ja helppopääsyisiä tiloja, joissa eri kulttuurien, alojen, sukupuolten ja ikäryhmien välinen vuoropuhelu tarjoaa tilaisuuden pohtia parempaa asumista kaikille. Se merkitsee myös osallistavampaa taloutta, jossa hyvinvointi jakautuu ja asunnot ovat kohtuuhintaisia.

Kauneus tarkoittaa kestäviä ratkaisuja, jossa rakennettu ympäristö on vuorovaikutuksessa maapallon ekosysteemien kanssa. Se merkitsee siirtymistä uudistavaan regeneratiiviseen malliin, joka luonnon kiertokulun tapaan mahdollistaa luonnonvarojen uusiutumisen ja suojelee biologista monimuotoisuutta.

Kauneus tarkoittaa rikastuttavia kokemuksia, jotka eivät rajoitu aineellisiin tarpeisiin vaan saavat innoitusta luovuudesta, taiteesta ja kulttuurista. Se merkitsee monimuotoisuuden arvostamista tilaisuutena oppia toisiltaan.

NEB-arvot, Metropolia ja Hytke

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen arvot nojaavat kolmeen tavoitteeseen:

  • kestävyys: ilmastotavoitteista kiertotalouteen, saastuttamattomuuteen ja biologiseen monimuotoisuuteen
  • esteettisyys: kokemuksen laatu ja tyyli, toiminnallisuuden lisäksi,
  • osallisuus: moninaisuuden arvostaminen, yhdenvertaisuus, saatavuus ja kohtuuhintaisuus

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen arvot ja tavoitteet ovat monilta osin yhteneväisiä Metropolia Ammattikorkeakoulun strategian kanssa. Metropolian yksi strateginen painopiste on kestävä kehitys ja kasvu, ja NEB-aloite mahdollistaa tämän tavoitteen edistämisen eurooppalaisen yhteistyön voimalla.

Hytke-hanke on mukana viemässä Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta käytäntöön ja on Metropolian keskeinen toimija NEB-yhteistyössä. Hytke-hanke kehittää osallistuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jonka tavoitteena on kestävä hyvinvointi ihmisten arjessa. Tämän myötä Metropolian innovaatiokeskittymissä tehty työ kohdentuu entistä vahvemmin kestävän hyvinvoinnin edistämiseen kaupunkilaisten arjessa – siis toteuttaa NEB-arvoja ja tavoitteita käytännössä. Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kannalta osallistuvan TKI-kumppanuuden malli on kiinnostava, ja parhaimmillaan sen käytännöt ja työkalut ovat laajemminkin sovellettavissa erilaisiin kehittämisyhteisöihin.

Lue lisää aiheesta