Alkuvuosi 2022 on ollut kehittämisen aikaa

Hytke-hankkeen alkuvuosi 2022 on käynnistynyt useiden toimenpiteiden parissa.

Osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen kehitys on aktiivisessa vaiheessa. Viitekehystä rakennetaan viime syksyn haastattelujen ja työpajojen tulosten pohjalta. Haastatteluaineiston analyysivaiheessa toteutui analyysiä validoinut yhteiskäsittely, johon kutsuttiin mukaan haastatteluissa mukana olleita. Yhteisanalyysi tuki lisäksi tulosten perusteella tehtäviä johtopäätöksiä, kun keskustelevaan tilaisuuteen osallistuneet tekivät tulosten tulkintaa ja toivat esiin asioiden välisiä merkityssuhteita.

Nyt haastattelu- ja työpaja-aineistoista on tiivistetty visuaalinen merkityssuhdekaavio, ja tuloksista on lisäksi rakenteilla artikkeli vertaisarvioituun tieteelliseen julkaisuun. Viitekehyksen kehitystyö jatkuu tulosten pohjalta useissa työpajoissa kevään ja syksyn 2022 aikana.

Opiskelijat innovoimassa MINNO-projekteissa

Hytke osallistui keväällä Metropolian MINNO-projektitoimintaan. Hytken antamien haasteiden parissa työskenteli 25 opiskelijaa viidessä monialaisessa ryhmässä innovatiivisia ratkaisuja kehittäen. Kevään 2022 Minno-projektien videoesittelyjä voi katsoa YouTubesta #minno1kevät2022-aihetunnisteen kautta.

Yksi MINNO-tiimeistä kehitti Hytkelle ideoita TikTok-kampanjaa varten:

Hytke kiittää ideoista, jotka vaikuttavat toteuttamiskelpoisilta varsinkin siinä vaiheessa, jos hanke haluaa tavoittaa erityisesti nuorempaa kohderyhmää.

Osallistuva tutkimuskumppanuus

Hytke-hankkeen osallistuvan TKI-kumppanuuden kehitystyössä hyödynnetään osallistuvan tutkimuskumppanuuden ideaa, jota on kehitetty kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen kontekstissa REcoRDI-hankkeessa. Tuore julkaisu Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa esittelee osallistuvan tutkimuskumppanuuden mallin sekä mallin käyttöönottoa helpottavat työpohjat.

Yhteistoiminnassa rakennettu tieto tarkoittaa yhdessä tehtyä tietoista merkitysten määrittämistä ja tarkentamista tilannekohtaisesti. Tiedon rakentaminen yhdessä on yhteisymmärryksen kehkeytymistä vähitellen ja vaiheittain. Tiedon rakentuminen ilmentää laajenevaa tiedollista kokonaisuutta, jossa uusi tieto täydentää aiempaa ymmärrystä.

Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa
Osallistuva tutkimuskumppanuus -julkaisun kansi